اخبار

ویسکومتری مایعات

ویسکومتری

ویسکوزیته
یکی از خواص مهم مایعات ، مقاومت آنها در برابر جاری شدن است که به آن ویسکوزیته گفته میشود . هرچه مقاومت مایع بیشتر باشد یا بعبارتی دیرتر جاری شود گفته میشود زیادی دارد و برعکس اگر مقاومت کمتری در برابر جاری شدن از خود نشان دهد ، ویسکوزیته مایع کمتر است.
* مقاومت در برابر جریان ، بیشتر به جاذبه بین مولکولها مربوط است و اندازه‌گیری گرانروی مایع تخمین ساده ای از قدرت جاذبه ها را بدست می‌دهد. به‌طور کلی ، با افزایش دمای معین ، توانایی نیروهای چسبندگی برای مقابله با جنبش مولکولی کمتر شده ، در نتیجه گرانروی کاهش می‌یابد. ولی ازدیاد فشار معمولا سبب افزایش گرانروی می‌شود.

ویسکومتری
اندازه گیری ویسکوزیته مایعات ، به روش های مختلف ویسکومتری نامیده میشود و ابزاری که از آن برای انجام این کار کمک گرفته میشود ویسکومتر نام دارد . ویسکومتری انواع مختلفی دارد که برحسب نوع مایع و شرایط انجام آزمایش میتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد .

انواع ویسکومتری
– اندازه گیری سرعت سقوط آرام یک گلوله کروی در مایع مورد آزمایش
– اندازه گیری زمانهای ریزش یا جاری شدن حجم معینی از یک مایع با ویسکوزیته مجهول و مایع دیگر با ویسکوزیته معلوم .
– اندازگیری با دستگاه های ویسکومتر

در نوع دوم از ویسکومتری ، میتوان از دو نوع ویسکومتر استوالد و انگلر استفاده کرد .

ویسکومتر استوالد : به شکل U است و زمان انتقال حجم مشخصی از مایع که بین دو خط نشانه قرار گرفته است اندازه گیری میشود.

ویسکومتر انگلر : حجم معینی از آب را در داخل ظرف مخصوصی ریخته ، با باز کردن لوله موئین آن زمان ریزش حجم معینی از آب اندازه گیری میشود.

در هر دو روش در شرایط برابر از فشار و دما زمان ریزش مایع با ویسکوزیته معلوم را اندازه گیری میکنند سپس زمان ریزش همان حجم از مایع با ویسکوزیته مجهول را نیز اندازه گیری میکنند و از رابطه زیر ویسکوزیته مجهول مایع را محاسبه میکنند.

* چون ویسکوزیته مایعات به دما بستگی دارد و با افزایش دما ویسکوزیته کاهش می یابد ، ضریب ویسکوزیته اندازه گیری شده را در دمای مورد آزمایش گزارش می کنند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *