باکی بال

باکی بال نیز تصادفی کشف شد . در سال 1985 شیمیدان آمریکایی ” ریچارد اسمالی” و شیمیدان انگلیسی “کروتو” باکی بال را کشف کردند . آنها در طی...

ادامه مطلب