اخبار

هیدرولیز یا آبکافت

هیدرولیز(آبکافت) نمک ها
همان طور که می دانیم در واکنش اسید با باز، نمک و آب تولید می شود پس هر نمک مشتق یک اسید و یا باز است.


اگر نمکی مشتق اسید قوی و باز ضعیف باشد در آب پس از هیدرولیز(آبکافت) محلول اسیدی می شود و اگر نمکی مشتق اسید ضعیف و باز قوی باشد پس از هیدرولیز در آب محلول قلیایی(بازی) می شود.

پیش از حل یک نمونه باید اسید و باز قوی و ضعیف را بشناسیم:
اسید و باز قوی: اسید و بازی هستند که در آب به طور کامل تفکیک می شوند
اسید و باز ضعیف: اسید و بازی هستند که در آب به طور جزیی تفکیک می شوند

واکنش هیدرولیز NH4I را بنویسید و تعیین کنید اسیدی است یا بازی؟
آمونیم یدید(NH4I) مشتق HI اسید قوی و NH4OH باز ضعیف است پس این نمک NH4I اسیدی است
واکنش هیدرولیز(آبکافت) آن:

واکنش هیدرولیز KHS را بنویسید و تعیین کنید اسیدی است یا بازی؟
پتاسیم هیدروژن سولفید(KHS) مشتق H2S اسید ضعیف و KOH باز قوی است پس این نمک KHS قلیایی(بازی) است
واکنش هیدرولیز(آبکافت) آن:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *