اخبار

رنگ های پودری الکترواستاتیک

رنگهـای پـودری از ترکیباتـی ماننـد رزیـن هـا(Resins)، دانـه هـای رنگـی (Pigments)، افزودنـی هـا(Additive) و پرکننـده هـا(Fillers) تشـکیل شـده اسـت. كه بصورت پودرهاي ريز توليد مي شوند . چنين پودرهايي با يك تفنگ الكترواستاتيك بر روي سطوح مورد نظر پاشش ميگردند. ذرات پودر در تفنگ باردار شده و لايه نازك چسبناكي را روي سطح مورد نظر تشكيل ميدهند و پس از عبور از يك كوره در اثر حرارت ، ذرات پودري ذوب شده و پس از ايجاد چسبندگي و باند عرضي يك پوشش سخت ، بادوام و غيرقابل انحلال را ارائه ميدهند.ایـن نـوع رنگهـای خشـک (بـدون حـلال) را مـی تـوان مسـتقیماً بـر روی سـطح پاشـش نمـود بـه نحـوی کـه هیچگونـه بخـارات تینـر و امثـال آن وارد چرخـه تولیـد نگـردد. رنگهـای پـودری بدلیـل عـدم اسـتفاده از تینـر و امـکان بازیافـت و مصـرف دوبـاره بسـیار اقتصـادی مـی باشـند.

رنگهای پودری الکترواستاتیک بطور معمول دارای اجزاء ذیل می باشند:
ماده نگاهدارنده -رزین و سخت کننده
ماده افزودنی
دانه های رنگی
پرکننده
رنگهای پودری در هشت مرحله تولید و فرآوری می گردند:
۱- وزن كردن مواد اوليه
۲- پيش اختلاط -Premix
۳- اكستروژن
۴- سرد نمودن و خرد نمودن
۵- آسياب و كنترل اندازه ذرات
۶- فيلتر نمودن- الك كردن
۷- هموژنه كردن يا اختلاط خشك – Dry Blending
۸- بسته بندي
انواع رنگهای پودری برای مصارف گوناگون را طبق سفارش مشتری تولید میشود. گروه های مختلف عبارتند از:
گروه اپوکسی BPCOAT-EX
گروه اپوکسی-پلی استر BPCOAT-EP
گروه پلی استر BPCOAT-PE
گروه پلی استر- بدون مواد مضر BPCOAT-TF
رنگهای پودری را می توان با ساختار های سطحی گوناگونی تولید نمود:
نرم – برجسته – چروکیده- صاف- شب نما- مرواریدی – نقوش خاص – نقش چوب –چکشی- ساختارهای طبق سفارش
شاخص های آزمایشگاهی که برای کنترل کیفیت انجام میشود:
ساختار سطحی – فام (رنگ) – وزن مخصوص – براقیت – درجه سختی- درجه سیالیت – آزمایش ترک خوردگی – ضربه پذیری- چسبندگی – خمش پذیری – آزمایش آب نمک- رنگ پریدگی – مقاومت اشعه ماوراء بنفش

es

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *