اخبار

اکسیدهای اسیدی،بازی،آمفوترو خنثی

اکسیدها ترکیبات دوتایی هستند شامل اکسیژن و یک عنصر دیگر
اکسید اسیدی: اکسیدی است که وقتی با آب واکنش می دهد اسید تولید می کند به این اکسیدها انیدرید اسید یا اسید بی آب هم می گویند.
بیشتر اکسیدهای نافلزی اکسیداسیدی هستند مانند گوگرد تری اکسید، نیتروژن دی اکسید

SO3 + H2O → H2SO4
B2O3 + H2O → ۲H3BO3

و همچنین اگر درجه اکسایش فلز در یک اکسید فلزی خیلی بالا باشد آن اکسید فلزی اسیدی می باشد، مانند کروم(VI) اکسید، منگنز(VII) اکسید.

CrO3
Mn2O7

اکسید بازی: اکسیدی است که در آب تولید باز می کند.
اکسیدهای فلزی اگر درجه اکسایش فلز پایین باشد بازی باشد مانند اکسید فلزات قلیایی و قلیایی خاکی و کروم(II)اکسید…
اکسید آمفوتر: اکسیدی است که هم خاصیت اسیدی و هم قلیایی دارد. به عبارت دیگر هم با اسیدها واکنش می دهد هم با بازها
اگر درجه اکسایش فلز کمی بالا باشد(سه و چهار) اکسید آمفوتر مانند آلومینیم اکسید و کروم(III)اکسید و سیلیسیم اکسید
واکنش با اسیدها

AL2O3 + 6HCl → ۲AlCl3 + 3H2O

واکنش با بازها

Al2O3 +2NaOH + 3H2O → ۲Na[Al(OH)4]

اکسید خنثی: اکسیدی است که نه خاصیت اسیدی و نه قلیایی دارد. تعدادی از اکسیدهای نا فلزی خنثی می باشند مانند کربن منواکسید و نیتروژن منوکسید.

در شکل بالا عناصر بلوک s و p نشان داده شده است رنگ بنفش اکسیدهای قلیایی، آبی آمفوتر و صورتی اکسیدهای اسیدی می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *