اخبار

تهیه آب ژاول در خانه

تهیه آبژاول در خانه
برای تهیه آبژاول یا وایتکس یا محلول گندزدایی بلیچ باید جریان مستقیم برق را از محلول اشباع آب نمک عبور دهیم(الکترولیز یا برقکافت)
مواد و وسایل لازم:
باتری ۹ ولت کتابی یا آدابتور شارژر موبایل
سیم برق
یک لیوان آب
نمک خوراکی
الکترود های گرافیتی مغزی مداد دو عدد
الکترود های گرافیتی را از یک مقوا که کمی بررگتر از لیوان باشد رد کنید (با فاصله حدود دو سانتی متر)
در لیوان آب بریزید و آنقدر نمک در آن حل کنید تا دیگر حل نشود
الکترود ها را که از مقوا رد کرده بودید بر روی لیوان قرار پهید تا الکترود ها وارد محلول آب نمک شود
دو سر سیم را به الکترودها وصل کنید و به باتری نه ولت وصل کنید
خروج گازها را می بینید؟
اکنون دستگاهی که ساخته اید در بالکن یا هوای آزاد قرار دهید و اجازه بدهید واکنش برای ۲۴ ساعت انجام شود
اگنون آبژاول آماده است فقط با یک پارچه نازک یا دستمال کاغذی آن را صاف کنید تا ذرات الکترود خورده شده جدا شود و محلول شفاف شود.
این محلول را رقیق کنید و برای ضد عفونی سطوح استفاده کنید
واکنش ها:
تفکیک سدیم کلرید در آب
NaCl → Na+ + Cl–
واکنش کاتدی:
نکته: در اثر الکترولیز محلول نمک های فلزات قلیایی و فلزات قلیایی خاکی آب به جای این فلزها در کاتد احیا می شود:
H2O + e– → OH– + ½H2
واکنش کاتدی:
Cl– → ½ Cl2 + e–
واکنش یون هیدرواکسید با گاز کلر
OH– + Cl2 → Cl– + ClO– + H2O

نوشته های مشابه