فروسیلیس

طی روزهای گدشته حسب اتفاق امکان بازدید از یک کارخانه تولید فروسیلیس پیش امد، در این کارخانه فروسیلیس در سایزهای مختلف، میکرو فرو سیلیس ...

ادامه مطلب