کربوهیدرات ها

کربوهیدرات‌ها (هیدرات‌های کربن یا قند) که نام دیگر قندها است و با آن هیچ تفاوتی ندارد. کربوهیدرات ها فقط از قند ساخته شده اند. هیدرات‌ه...

ادامه مطلب