هیدرات های گازی

هیدرات هاي گازي ملکولهاي پیچیده کریستالی هستند که از اختلاط آب و ملکولهاي گاز به اندازه مناسب تشکیل میشوند . ملکولهاي آب (میزبان) بوسیل...

ادامه مطلب