سرمایه گذاری انستیتو پژوهشی سوییسی در پروژه ی با هدف بررسی قابلیت های نانوکریستالی در آنالیز مواددارویی

انستیتو نانوعلم سوئیس در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کرده است که هدف آن پاسخ به یک سؤال است؛ آیا نانوکریستالوگرافی الکترونی می‌تواند به یک اس...

ادامه مطلب