باکی بال

باکی بال نیز تصادفی کشف شد . در سال 1985 شیمیدان آمریکایی ” ریچارد اسمالی” و شیمیدان انگلیسی “کروتو” باکی بال را کشف کردند . آنها در طی بررسی در مورد طیف های جذبی ساطع شده از ستارگان به وجود نوعی از کربن که به شکل C60 بود پی بردند . از زمان کشف C60 [...]