اخبار آزمایشگاهی

/اخبار آزمایشگاهی
اخبار آزمایشگاهی۱۳۹۷/۶/۴ ۱۲:۲۷:۰۶

تجزیه ی زیستی آنتراسن توسط Bacillusموجود در پساب آلوده به هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای

نوع مقاله: پژوهشی- فارسی شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/BJM.2016.21010 نویسندگان مریم [...]