اخبار

شیمی کیسه هوا

در درون کیسه هوای اتوموبیل (airbag) یک مولد گاز شامل سدیم آزید، پتاسیم نیترات، سیلیسیم دی اکسید وجود دارد. وقتی اتومبیل با سر تصادف می کند. سه واکنش پی در پی در داخل مولد گاز روی می دهد که گاز نیتروژن تولید می کند تا سدیم آزید را که به شدت سمی است (میزان ماکزیمم مجاز در محیط کار ۰/۲ میلی گرم بر متر مکعب)را به گاز های بی خطر تبدیل کند. سدیم آزید در دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد تجزیه می شود و فلز سدیم و گاز نیتروژن تولید می کند. این واکنش بوسیله ی یک جرقه ی الکتریکی که دمای بالایی را برای تجزیه ی سدیم نیترید ایجاد می کند، شروع می شود. گاز نیتروژن تولید شده کیسه ی هوا را پر می کند. پتاسیم نیترات و سیلیسیم دی اکسید نقش برداشت فلز سدیم را که به شدت واکنش پذیر است و قابلیت انفجار را دارد را ایفا می کند و آن را به مواد بی خطر تبدیل می کند. ابتدا سدیم با پتاسیم نیترات واکنش می دهد و پتاسیم اکسید و سدیم اکسید و گاز نیتروژن اضافی ایجاد می شود. گاز نیتروژن تولید شده در واکنش دوم همچنان به پر شدن کیسه ی هوا کمک می کند.و اکسید های فلزی با سیلسیم اکسید واکنش می دهد و در پایان شیشه ی سیلیکات که بی خطر و پایدار است تولید می شود. ( اکسید های فلزات قلیایی تولید شده در واکنش دوم بسیار خطرناک هستند و از نظر ایمنی درست نیست اجازه دهیم واکنش دوم واکنش پایانی باشد و این اکسیدها در فضای اتاق اتومبیل آزاد شوند)

نوشته های مشابه